Všeobecné obchodní podmínky

Právnická osoba

  ČÁST A: ZÁKLADNÍ INFORMACE

  1. NÁŠ VZTAH S VÁMI

  1.1 Tato dohoda o vztahu se společností Ebury („Dohoda“) obsahuje podmínky, kterými se řídí vztah mezi osobou (jednající v rámci vykonávané obchodní činnosti nebo povolání) uvedenou ve Formuláři žádosti („Zákazník“, „vy“, „vaše“) a společností Ebury Partners UK Limited („Ebury“, „nás“, „my“, „naše“) a které se vztahují na některé naše produkty a služby. Tyto produkty a služby vám umožňují:

  1.1.1 ukládat finanční prostředky na účet elektronických peněz;

  1.1.2 hradit platby jednomu či více vámi určeným Příjemcům; a

  1.1.3 uzavírat devizové transakce (včetně spotů a forwardových obchodů),
  společně dále jen „Služby“.

  1.2 Následující dokumenty jsou začleněny do této Dohody a tvoří její součást:

  1.2.1 podmínky uvedené v tomto dokumentu („Podmínky“);

  1.2.2 pokud jste Mikropodnikem nebo Malou charitativní organizací, Příloha k těmto Podmínkám; a
  Pro služby nespadající pod tuto Dohodu vám poskytneme zvláštní podmínky.

  1.3 Doporučujeme vám, abyste si ponechali kopii všech dokumentů tvořících tuto Dohodu. Pokud potřebujete kopii některého dokumentu, můžete se na nás obrátit (použijte kontaktní údaje uvedené v bodě 12.1). Kopii poslední verze těchto podmínek najdete také na našich webových stránkách.

  1.4 Tyto Podmínky jsou rozděleny do čtyř samostatných částí:

  1.4.1 v části A jsou uvedeny podmínky, jimiž se řídí náš vztah s vámi;

  1.4.2 v části B jsou uvedeny zvláštní podmínky, které se vztahují na váš Účet elektronických peněz vedený u naší společnosti (a na Příkazy, které můžete pomocí Účtu elektronických peněz zadávat);

  1.4.3 v části C jsou uvedeny zvláštní podmínky, jimiž se řídí námi poskytované devizové Služby, včetně Spotů a Forwardů; a

  1.4.4 v části D jsou uvedeny některé všeobecné informace a jiné důležité podmínky, jimiž se řídí tato Dohoda.

  2. VYMEZENÍ POJMŮ A VÝKLAD

  2.1 Pokud jsou níže uvedené výrazy v těchto Podmínkách použity s velkým počátečním písmenem, mají následující význam:

  2.1.1 „Přidruženou společností“ se v souvislosti se smluvní stranou rozumí každá společnost, která je v příslušné době Ovládána touto smluvní stranou, Ovládá tuto smluvní stranu nebo je pod společným Ovládáním s touto smluvní stranou.

  2.1.2 „Platnými právními předpisy“ se rozumí platné zákony, předpisy, nařízení nebo právně závazné požadavky či příkazy, při jejichž výkladu jsou náležitě zohledněny regulační politiky, pokyny nebo odvětvové kodexy a jež se týkají některé smluvní strany či dotčeného předmětu, včetně (v aktuálním znění) (i) NEP; (ii) NPS; (iii) předpisů Spojeného království proti praní špinavých peněz z roku 2017; (iv) zákona o výnosech z trestné činnosti z roku 2002; zákona Spojeného království o terorismu z roku 2000 (v platném znění); a (v) režimů finančních sankcí, jak Spojeného království, tak mezinárodních.

  2.1.3 „Formulářem žádosti“ se rozumí 1. část Formuláře žádosti, jakékoliv doplňující podmínky a další informace, které ve Formuláři žádosti předložíte.

  2.1.4 „Oprávněnou osobou“ se rozumí fyzická osoba uvedená ředitelem, společníkem nebo jiným vedoucím jako „Oprávněná osoba“ v 1. části Formuláře žádosti.

  2.1.5 „Příjemcem“ se rozumíte vy nebo jakákoliv třetí osoba – příjemce, kterou uvedete ve vašem Příkazu.

  2.1.6 „Účtem příjemce“ se rozumí bankovní účet, na který zasíláte finanční prostředky.

  2.1.7 „Pracovním dnem“ se rozumí den, kdy jsou banky v Londýně otevřeny pro běžné bankovní obchody.

  2.1.8 „Charitativní organizací“ se ve smyslu definice uvedené v nařízení 2 odst. 1 NPS rozumí subjekt, jehož roční příjem je nižší než 1 milion GBP a který je

  (a) v Anglii a Walesu charitativní organizací vymezenou v článku 1 odst. 1 zákona o charitativních organizacích z roku 2011;

  (b) ve Skotsku charitativní organizací vymezenou v článku 106 zákona o charitativních organizacích a investování správců (Skotsko) z roku 2005; a

  (c) v Severním Irsku charitativní organizací vymezenou v článku 1 odst. 1 zákona o charitativních organizacích (Severní Irsko) z roku 2008.

  2.1.9 „Uzavřením pozice“ se rozumí ukončení Obchodu za okolností uvedených v článku Error! Reference source not found. nebo jinak dle této Dohody.

  2.1.10 „Ovládáním“ se rozumí přímá nebo nepřímá pravomoc vykonávat padesát (50 %) a více procent hlasovacích práv spojených s cennými papíry, s nimiž jsou spojena obvyklá hlasovací práva při volbě ředitelů subjektu, nebo pravomoc přímo či nepřímo řídit vedení a politiku smluvní strany, ať na základě vlastnictví cenných papírů, na základě smlouvy, nebo z jiného titulu.

  2.1.11 „Datem plnění“ se rozumí Pracovní den, ve který zašleme finanční prostředky na Účet příjemce.

  2.1.12 „Účtem elektronických peněz“ se rozumí účet elektronických peněz, který vám poskytneme a který bude spravován a používán v souladu s těmito Podmínkami.

  2.1.13 „Zástupcem Ebury“ se rozumí kterýkoliv z našich zástupců, jehož můžete v souvislosti se Službami kontaktovat.

  2.1.14 „Datem účinnosti“ se rozumí datum stanovené v bodě 4.1.

  2.1.15 „NEP” se rozumí nařízení o elektronických penězích z roku 2011.

  2.1.16 „Událostí vyšší moci“ se rozumí událost, která pro smluvní stranu není rozumně ovladatelná a která může zahrnovat jednání nebo opomenutí vlády, regulačního orgánu nebo jiného příslušného orgánu, teroristickou činnost nebo jakékoliv přerušení, selhání, závadu nebo nefunkčnost našeho internetového nebo telefonního připojení či jiných komunikačních služeb.

  2.1.17 „Forwardovým obchodem“ se rozumí transakce zahrnující směnu cizí měny, kterou se zavazujeme, že v konkrétní den nebo ve stanoveném rozpětí dnů v budoucnosti směníme peníze podle sjednaného směnného kurzu a ve sjednaný čas s cílem usnadnit zaplacení identifikovatelného zboží, služeb nebo přímé investice.

  2.1.18 „Insolventním“ – pokud jste společností, obchodním sdružením, komanditní společností nebo společností s ručením omezeným – se rozumí, že vy (nebo jiná osoba) podniknete kroky (nebo hrozíte podniknutím kroků) v souvislosti s následujícím:

  (a) odložením nebo posunutím plateb z vaší strany, moratoriem pro některý z vašich dluhů nebo vaším zrušením či reorganizací (na základě dobrovolného vyrovnání, plánu vyrovnání nebo jinak);

  (b) uzavřením vyrovnání, narovnání, postoupení nebo dohody s kterýmkoliv vaším věřitelem;

  (c) jmenováním insolvenčního správce pro vás jako subjekt (pro vyloučení pochybností včetně podání oznámení o záměru jmenovat insolvenčního správce nebo podání soudního návrhu na jmenování insolvenčního správce pro vás jako subjekt);

  (d) jmenováním likvidátora pro vás jako subjekt (včetně podání návrhu na likvidaci, svolání schůze společníků nebo věřitelů za tímto účelem nebo přijetí rozhodnutí o jmenování likvidátora pro vás jako subjekt);

  (e) jmenováním správce nebo podobného úředníka pro vás nebo váš majetek;

  (f) obdobným řízením v jakékoliv jurisdikci; nebo

  (g) nejste schopni nebo přiznáte neschopnost hradit vaše dluhy v době splatnosti (nebo se považujete či jste prohlášeni za neschopné hradit vaše dluhy v souladu s platnými právními předpisy) nebo je hodnota vašich aktiv nižší než vaše závazky (s přihlédnutím k podmíněným a potenciálním závazkům); nebo

  (h) přestanete vykonávat obchodní činnost nebo ukončením obchodní činnosti hrozíte.

  2.1.19 „Limitním příkazem“ se rozumí příkaz ke směně peněz podle stanoveného směnného kurzu a ve stanovené době.

  2.1.20 „Ztráty“ znamenají veškeré tržní Ztráty spojené s pohyby směnných kurzů, škody, náklady, závazky, Ztráty, pohledávky, rozsudky, pokuty, výdaje (včetně poplatků a výdajů na přiměřené právníky a účetní) vyšetřování, částky zaplacené při vypořádání, soudní náklady a další náklady na soudní spory.

  2.1.21 „Počátečním depozitem” se rozumí finanční prostředky (v měně, kterou určíme), jejichž poskytnutí po vás můžeme požadovat jako zajištění Forwardového obchodu, který s vámi uzavřeme.

  2.1.22 „Výzvou k Dodatečnému depozitu“ se rozumí naše žádost o takovou částku, která bude podle našeho názoru nezbytná, aby byla zachována poměrná výše Počátečního depozitu vzhledem k hodnotě Kupované měny.

  2.1.23 „Mikropodnikem“ se rozumí – v souladu s definicí uvedenou v nařízení 2 odst. 1 NPS – podnik, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat a/nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony euro.

  2.1.24 „Určeným účtem” se rozumí bankovní účet Ebury, který uvedeme v Potvrzení platby.

  2.1.25 „Online systémem“ se rozumí elektronická platforma a rozhraní (námi hostované), jejichž prostřednictvím můžete získat přístup k většině Služeb (avšak nikoli ke všem Službám).

  2.1.26 „Příkazem“ se rozumí informace, které nám můžete poskytnout v souvislosti (a) s Převodem nebo (b) s Obchodem.

  2.1.27 „Platbou“ se rozumí zúčtované finanční prostředky, které od vás obdržíme v souvislosti s Obchodem v souladu s článkem Error! Reference source not found..

  2.1.28 „Částkou platby“ se rozumí celá částka, kterou jste nám povinni zaplatit pro účely realizace vašeho Obchodu a která je uvedena ve vašem Potvrzení platebního příkazu.

  2.1.29 „Potvrzením platebního příkazu“ se rozumí e-mail, který vám zašleme za účelem potvrzení Částky platby a Účtu příjemce.

  2.1.30 „Kupovanou měnou“ se rozumí měna, kterou od nás koupíte.

  2.1.31 „NPS” se rozumí nařízení o platebních službách z roku 2017.

  2.1.32 „Prodávanou měnou“ se rozumí měna, kterou vám prodáme.

  2.1.33 „Službami“ se rozumí směnárenské a související služby uvedené v bodě 1.1.

  2.1.34 „Spotovým obchodem“ se rozumí transakce zahrnující směnu cizí měny, kterou se zavazujeme směnit peníze podle sjednaného kurzu do 48 hodin od uzavření smlouvy.

  2.1.35 „Obchodem“ se rozumí Spotový obchod, Forwardový obchod uzavřený v souladu s článkem 4.

  2.1.36 „Převodem“ se rozumí převod finančních prostředků vámi určenému Příjemci.

  2.1.37 „Potvrzením transakce“ se rozumí námi zaslané (e-mailem) potvrzení, v němž jsou uvedeny podrobné údaje o Obchodu.

  2.2 Podmínky jsme rozdělili do oddílů a vložili jsme do nich řadu nadpisů, abychom usnadnili jejich čtení. Nadpisy nemají žádný vliv na výklad Podmínek.

  2.3 V těchto Podmínkách platí, že:

  2.3.1 když zmiňujeme osobu, může tento pojem znamenat fyzickou osobu, právnickou osobu, sdružení, obchodní sdružení, společnost, fond, organizaci, společný podnik, vládu, místní nebo obecní orgán, vládní nebo nadvládní orgán či odbor, stát či státní orgán nebo jakýkoliv jiný subjekt;

  2.3.2 když zmiňujeme zákon nebo zákonné ustanovení, tento pojem zahrnuje veškeré sekundární právní předpisy vydané na základě zákona či zákonného ustanovení a veškeré změny, novelizace, rozšíření, konsolidace, nová přijetí a/nebo nahrazení daného zákona, zákonného ustanovení a/nebo sekundárních právních předpisů, které budou někdy v platnosti;

  2.3.3 námi uvedené výrazy v čísle jednotném zahrnují číslo množné a naopak;

  2.3.4 námi uvedené výrazy v určitém rodě zahrnují všechny rody;

  2.3.5 odkazy na denní dobu znamenají denní dobu dle času platného ve Spojeném království;

  2.3.6 slova následující po výrazech „zahrnují“, „zahrnuje“, „včetně“ a „zejména“ nebo po podobných slovech či výrazech jsou pouze ilustrativní či zdůrazňující a nemají omezovat význam slov uvedených před nimi; a

  2.3.7 odkazy na „smluvní stranu“ nebo „smluvní strany“ znamenají v závislosti na kontextu vás a/nebo nás.

  3. JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K NAŠIM SLUŽBÁM

  3.1 Abyste mohli naše Služby využívat, musíte se zaregistrovat a zřídit si Účet elektronických peněz, a to tak, že buď:

  3.1.1 použijete náš Online systém, v němž kliknete na „Otevřít účet“ a dále se budete řídit pokyny; nebo

  3.1.2 vyplníte tištěný Formulář žádosti (který vám poskytneme) a podepíšete a vrátíte nám vaši Dohodu.

  3.2 Při užívání Online systému:

  3.2.1 musíte přijmout všechna přiměřená opatření, aby vaše přihlašovací údaje k Účtu elektronických peněz byly vždy chráněny, a tyto přihlašovací údaje nesmíte nikomu prozradit (Upozornění. Doporučuje se, abyste své heslo pravidelně měnili (nejméně jednou za tři (3) až šest (6) měsíců) a snížili tak riziko narušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem elektronických peněz);

  3.2.2 pokud existují náznaky nebo pokud máte podezření, že došlo ke ztrátě, krádeži, odcizení, neoprávněnému použití nebo jinému ohrožení vašich přihlašovacích údajů, hesla či jiných bezpečnostních prvků souvisejících s vaším Účtem elektronických peněz, musíte nás bez prodlení kontaktovat, jakmile se o ztrátě, krádeži, odcizení nebo neoprávněném použití dozvíte, a musíte heslo změnit; a

  3.2.3 jestliže se domníváte, že vaše heslo zná i někdo jiný, musíte si jej co možná nejdříve změnit.

  3.3 Abychom splnili naše povinnosti vůči našim regulačním orgánům nebo jiné povinnosti dle Platných právních předpisů, můžeme po vás požadovat doplňující dokumentaci.

  4. VÁŠ VZTAH S NÁMI

  4.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti ihned:

  4.1.1 poté, co se zaregistrujete prostřednictvím našich webových stránek a kliknutím přijmete Podmínky; nebo
  4.1.2 pokud komunikujeme telefonicky nebo e-mailem, po obdržení podepsané naskenované kopie této Dohody (jestliže komunikujeme telefonicky nebo e-mailem),
  v obou případech dále jen „Datum účinnosti“.

  4.2 Tato Dohoda platí od Data účinnosti a zůstane plně platná a účinná po dobu neurčitou, dokud ji vy nebo my neukončíme v souladu s článkem 10.

  4.3 Pokud dojde ke změně informací, které jste nám poskytli, včetně:

  4.3.1 změny názvu, sídla, ředitelů, Oprávněných osob, podílníků nebo skutečných vlastníků;

  4.3.2 změny vašeho statusu Charitativní organizace nebo Mikropodniku;

  4.3.3 zásadní změny vaší obchodní činnosti nebo provozu; nebo

  4.3.4 zásadní změny vaší finanční situace,
  musíte nás o tom co možná nejdříve informovat.

  5. VAŠE ZÁRUKY

  5.1 Prohlašujete a zaručujete nám, že v době uzavření této Dohody (a průběžně):

  5.1.1 budete vždy dodržovat všechny Platné právní předpisy a nebudete Služby využívat k praní peněz, daňovým únikům ani k financování terorismu;

  5.1.2 vy (a vaše Oprávněné osoby) máte a zachováte si všechna požadovaná práva, pravomoci, oprávnění, svolení, licence, souhlasy, povolení a zmocnění k uzavření této Dohody a k plnění vašich povinností vyplývajících z této Dohody;

  5.1.3 nebudete Služby využívat ke spekulativnímu obchodování; a

  5.1.4 všechny informace, které nám jsou příležitostně poskytnuty (včetně informací uvedených ve Formuláři žádosti), jsou pravdivé, správné a úplné.

  5.2 Když tuto Dohodu uzavíráte jménem své Přidružené společnosti, prohlašujete a zaručujete nám, že máte právo, pravomoc a oprávnění k uzavření Dohody a k plnění všech povinností vyplývajících z této Dohody jménem každé Přidružené společnosti tak, jak vyžadují Platné právní předpisy.

  6. ODPOVĚDNOST

  6.1 Aniž by tím byly dotčeny naše povinnosti vyplývající z této Dohody, nezaručujeme, že Služby budou splňovat zvláštní požadavky, že jejich fungování bude naprosto bezchybné ani že bude možné všechny vady opravit nebo odstranit. Žádné námi poskytnuté ústní či písemné informace nebo rady nepředstavují záruku ani nezakládají jinou odpovědnost, než je odpovědnost výslovně upravená v této Dohodě, s výjimkou případů podvodného jednání.

  6.2 Žádná smluvní strana ani její přidružené společnosti, zástupci či subdodavatelé nebudou druhé smluvní straně či jakékoliv třetí straně odpovídat za následující Ztráty či škody bez ohledu na to, zda se jedná o ztrátu či škodu vyplývající z deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy, porušení zákonné povinnosti či z jiného titulu, a to i v případě, kdy druhá smluvní strana mohla takovou ztrátu či škodu předvídat: nepřímý, zvláštní, následný nebo vedlejší ušlý zisk, ušlé obchody, ušlé zakázky, ztráta goodwillu, ztráta dobré pověstí, ušlé příležitosti, ztráta tvorby příjmů nebo ztráta předpokládaných úspor, k nimž bez ohledu na příčinu dojde v souvislosti s dodáním, nedodáním nebo opožděným dodáním Služeb nebo jinak v souvislosti s touto Dohodou (včetně zásadního porušení nebo porušení zásadní podmínky) či jinou právní teorií.

  6.3 Nebudeme vám odpovídat za žádné Ztráty, které vám vzniknou:

  6.3.1 pokud nám Platné právní předpisy zabrání ve splnění některé z našich povinností vyplývajících z této Dohody;

  6.3.2 na základě Události vyšší moci nebo v souvislosti s ní; nebo

  6.3.3 na základě Převodu či Obchodu nebo v souvislosti s Převodem či Obchodem v případě, kdy jsme jednali na základě vašich přímých pokynů.

  6.4 Naše celková odpovědnost vůči vám:

  6.4.1 vyplývající ze skutečnosti, že jsme Převod nebo Obchod nezpracovali v souladu s touto Dohodou, je omezena na náklady opětovného zpracování daného Převodu či Obchodu po odečtení příslušných poplatků splatných v náš prospěch; a

  6.4.2 vyplývající z nedbalosti, porušení smlouvy, poskytnutí nesprávných informací nebo jiné skutečnosti na základě této Dohody či v souvislosti s touto Dohodou činí v úhrnu za každé období v trvání 12 (dvanácti) po sobě jdoucích měsíců 10.000 GBP.

  6.5 S výjimkami výslovně uvedenými v této Dohodě jsou tímto výslovně odmítnuty veškeré podmínky, záruky a prohlášení ohledně Služeb, které výslovně nebo implicitně vyplývají (i) ze zákona, (ii) ze zvykového práva nebo (iii) z jiného zdroje, mimo jiné včetně záruky vhodnosti pro konkrétní účel, prodejnosti a neporušování právních předpisů, s výjimkou případů, kdy podle Platných právních předpisů tyto podmínky, záruky a prohlášení odmítnout nelze.

  6.6 Žádné ustanovení této Dohody nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné smluvní strany za:

  6.6.1 úmrtí nebo zranění v důsledku nedbalosti;

  6.6.2 podvod, podvodné poskytnutí nesprávných informací nebo klamání; nebo

  6.6.3 takové další záležitosti, u nichž (a v jejichž rozsahu) nelze odpovědnost podle Platných právních předpisů omezit nebo vyloučit.

  6.7 Pokud jste obchodním sdružením, každý partner ponese na základě této Dohody společnou a nerozdílnou odpovědnost.

  7. ODŠKODNĚNÍ

  7.1 Jste povinni nás a naše Přidružené společnosti (a ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce a subdodavatele jakékoli Přidružené společnosti a/nebo všech Přidružených společností) (společně dále jen „Odškodňované osoby“) kdykoli na požádání odškodnit za veškeré Ztráty, za které smí být Odškodňované osoby podle Platných právních předpisů odškodněny, které lze přičíst vašemu nebo z vaší strany uskutečněnému jednání, opomenutí, prodlení, zpoždění, nedbalosti či porušení zákonné povinnosti a které Odškodňovaným osobám vzniknou na základě následujícího nebo v souvislosti s následujícím:

  7.1.1 vaše závažné porušení této Dohody;

  7.1.2 vaše porušení nebo nedodržení Platných právních předpisů; nebo

  7.1.3 nárok, který vůči Odškodňované osobě uplatní třetí strana (mimo jiné včetně Příjemce) a který vznikl na základě skutečnosti nebo v souvislosti se skutečností, že jsme jednali dle vašich přímých pokynů.

  7.2 Ustanovení bodu 7.1 působí ve prospěch Odškodňovaných osob, a aniž by tím byl dotčen bod 23.2, můžeme tato ustanovení vymáhat naším vlastním jménem nebo jménem Odškodňovaných osob. Vzdáváte se každého svého případného práva požadovat po nás (nebo po jiné Odškodňované osobě), abychom předtím, než nárok vůči vám uplatníme dle tohoto článku 7, podnikli proti jakékoli osobě právní kroky nebo u ní uplatnili jiná práva, zajištění či zaplacení pohledávky. Toto vzdání se práv platí bez ohledu na Platné právní předpisy či ustanovení této Dohody v opačném smyslu. Dále výslovně potvrzujete, že si přejete, aby toto odškodnění příležitostně platilo i na každou (jakkoli podstatnou) změnu, rozšíření, prodloužení nebo doplnění této Dohody.

  7.3 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud Příjemce nebo jiná třetí osoba uplatní vůči Odškodňovaným osobám nárok, jsme oprávněni tento nárok vyrovnat nebo jej jinak vyřídit dle našeho vlastního uvážení. Dále platí, že pokud na základě platby, zajištění nebo jiné dispozice provedeme úplné nebo částečné zproštění, vzdání se nebo vyrovnání (ať v souvislosti s vašimi povinnostmi, zajištěním těchto povinností, nebo jinak), kterému je třeba předejít nebo které musí být obnoveno v případě insolvence, likvidace, insolvenční správy či bez omezení v jiných případech, vaše odpovědnost podle tohoto článku 7 zůstane v platnosti nebo bude obnovena, jako kdyby ke zproštění, vzdání se nebo vyrovnání nedošlo.

  7.4 Není-li výslovně stanoveno něco jiného, na povinnost poskytnout odškodnění dle této Dohody se nevztahují omezení odpovědnosti uvedená v bodě 6.4. Dále toto odškodnění doplňuje naše ostatní stávající či pozdější odškodnění, záruky či jiná zajištění a není jimi nijak dotčeno.

  8. PRÁVO ZÁPOČTU

  8.1 Pohledávky, náklady, poplatky, pokuty, výdaje nebo jiné závazky, které nám dlužíte, můžeme kdykoli bez předchozího upozornění započíst proti jakémukoliv závazku, který vůči vám máme, bez ohledu na to, zda se jedná o závazek stávající či budoucí, zúčtovaný či nezúčtovaný, a zda vyplývá z této Dohody. Jestliže jsou závazky, jež mají být započteny, vyčísleny v různých měnách, můžeme jakýkoliv z nich pro účely zápočtu přepočítat tržním kurzem, který lze pro účely zápočtu rozumně získat.

  8.2 Každý závazek, který nám dlužíte (bez ohledu na to, zda se jedná o závazek stávající či budoucí, zúčtovaný či nezúčtovaný, a zda vyplývá z této Dohody), také můžeme kdykoli bez předchozího upozornění započíst proti jakékoliv částce, již máte v daný okamžik připsánu a vedenu na Účtu elektronických peněz.

  8.3 Všechny částky splatné na základě této Dohody nám zaplatíte v plné výši bez uplatnění jakéhokoliv zápočtu, protinároku, odpočtu nebo srážky (kromě odpočtu nebo srážky daně v souladu s požadavky Platných právních předpisů).

  8.4 Uplatněním našich práv vyplývajících z tohoto článku 8 nebudou dotčena, omezena ani zasažena ostatní práva a prostředky nápravy, jež máme k dispozici na základě této Dohody či z jiného titulu.

  8.5 Pokud je platba v prodlení po dobu delší než sedm (7) dní, zaplatíte z částky v prodlení úrok ve výši 2 % ročně nad rámec základní sazby Barclays Bank PLC (nebo jakékoliv sazby, která tuto základní sazbu nahradí). Úrok bude narůstat každý den od data splatnosti až do skutečného zaplacení částky v prodlení, bez ohledu na to, zda k zaplacení dojde před nebo po vydání soudního rozhodnutí. Úrok uhradíte společně s částkou v prodlení. Kdykoli můžeme požadovat okamžité zaplacení celé této neuhrazené částky, včetně aktuálně splatného úroku, nebo její části.

  8.6 Vyhrazujeme si právo kdykoli přijmout opatření k vymožení pohledávky, včetně toho, že pověříme agenturu vymáhající pohledávky nebo jinou třetí osobu tím, aby nám s vymožením částek, která nám na základě této Dohody dlužíte a které jste povinni nám uhradit, pomohla a aby od vás vymohla přiměřené náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky nebo donucovacím opatřením.

  9. ZMĚNY TÉTO DOHODY

  9.1 Příležitostně bude potřeba, abychom podmínky této Dohody změnili. Některé z důvodů, pro které by taková změna z naší strany byla spravedlivá, můžeme předvídat a uvedli jsme je níže, nicméně v budoucnosti můžeme chtít změny provést i z jiných důvodů.

  9.2 Tuto Dohodu můžeme změnit z jakéhokoliv důvodu (včetně následujících), přičemž každá taková změna představuje rozumnou a přiměřenou reakci na určitou změnu, jež se nás dotýká nebo o níž se oprávněně domníváme, že se nás dotkne:

  9.2.1 kvůli změně právních nebo regulatorních požadavků, například se může stát, že musíme změnit naše požadavky na zabezpečení vašeho Účtu elektronických peněz, abychom splnili nové, náročnější standardy stanovené zákonem;

  9.2.2 jestliže se jedná o změnu ve váš prospěch, například při zavedení nových produktů či služeb nebo při vylepšení produktů či služeb stávajících;

  9.2.3 za účelem zohlednění změny v našich nákladech na vedení Účtu elektronických peněz nebo na poskytování souvisejících služeb, například zavedením nového poplatku;

  9.2.4 v reakci na možné ohrožení zabezpečení vašeho Účtu elektronických peněz, například změnou bezpečnostních kroků, které musíte provést, abyste se dostali ke svému Účtu nebo abyste podali Příkaz; nebo

  9.2.5 v reakci na jinou změnu, jež se nás dotýká, pokud je spravedlivé přenést dopady této změny na vás, například za účelem zohlednění vývoje v oblasti přeshraničních plateb.

  9.3 Změny můžeme provádět i z jiných důvodů, které nejsme schopni předvídat, například abychom reagovali na změny u našich konkurentů, které mají vliv na to, jak vám chceme naše služby dodávat.

  9.4 O každé změně této Dohody vás budeme písemně informovat (buď poštou, nebo e-mailem). Navrhovaná změna nabývá účinnosti automaticky v den uvedený v našem oznámení, přičemž tento den nastane nejdříve dva (2) týdny po dni obdržení našeho oznámení.

  9.5 Na adrese help@ebury.com nám můžete sdělit, že si před nabytím účinnosti dané změny přejete tuto Dohodu ukončit (a uzavřít váš Účet elektronických peněz); jinak se bude mít za to, že změnu přijímáte.

  10. UKONČENÍ

  10.1 Kterákoliv smluvní strana může tuto Dohodu kdykoli bez uvedení důvodu ukončit tak, že dá druhé smluvní straně výpověď s výpovědní dobou v trvání minimálně pěti (5) Pracovních dnů.

  10.2 My tuto Dohodu můžeme ukončit (úplně nebo částečně) s okamžitou účinností bez předchozího oznámení, pokud:

  10.2.1 využíváte naše Služby podvodným nebo nezákonným způsobem;

  10.2.2 po nás toto ukončení vyžaduje zákon nebo regulační orgán;

  10.2.3 tak podle našeho názoru (založeného na rozumném jednání) musíme učinit, abychom splnili naše zákonné nebo regulační povinnosti; nebo

  10.2.4 porušujete tuto Smlouvu nebo jakoukoli dohobu s Přidruženou společností.

  O ukončení vás budeme co možná nejdříve informovat, pokud nám to zákon dovoluje.

  10.3 Jinak můžeme tuto Dohodu nebo Služby kdykoli s okamžitou účinností (úplně nebo částečně) pozastavit nebo ukončit na základě oznámení, pokud:

  10.3.1 porušíte zásadní prohlášení či záruku nebo se dopustíte jiného závažného porušení této Dohody;

  10.3.2 porušíte nebo jinak nedodržíte Platné právní předpisy;

  10.3.3 máme závažné obavy týkající se dostatečnosti informací, které jste nám poskytli;

  10.3.4 jste Insolventní (jinak než na základě konsolidace, sloučení nebo fúze, avšak v takovém případě za předpokladu, že vzniklá společnost se zaváže k povinnostem nebo převezme povinnosti, jež vám ukládá tato Dohoda);

  10.3.5 příslušný regulační orgán nebo orgán činný v trestním řízení zahájí vůči vám regulační či donucovací kroky nebo vyšetřování;

  10.3.6 přestanete vykonávat obchodní činnost nebo ukončením obchodní činnosti hrozíte;

  10.3.7 opodstatněně se domníváme, že je vaše chování pochybné nebo že na základě našeho spojení s vámi může poškodit naši dobrou pověst;

  10.3.8 dojde k jiné změně vaší situace (včetně zhoršení nebo změny vaší finanční situace) nebo povahy vaší obchodní činnosti, kterou považujeme za závažně nepříznivou ve vztahu k dalšímu pokračování Služeb;

  10.3.9 Událost vyšší moci trvá déle než tři (3) po sobě jdoucí kalendářní měsíce; nebo

  10.3.10 podle našeho opodstatněného názoru nadále nejste vyhovující osobou, jíž by měly být Služby poskytovány.

  11. DŮSLEDKY UKONČENÍ

  11.1 Po vypršení nebo ukončení této Dohody z jakéhokoliv důvodu:

  11.1.1 okamžitě v plné výši uhradíte všechny nevyřízené Obchody (pro vyloučení pochybnosti se stanoví, že i nadále budeme oprávněni započíst nebo strhnout částky v souladu s článkem 8); a

  11.1.2 není-li v této Dohodě výslovně stanoveno něco jiného, a s výhradou práv nebo povinností vzniklých před ukončením, nebude mít ani jedna smluvní strana na základě této Dohody žádné další povinnosti vůči druhé smluvní straně.

  11.2 Po ukončení této Dohody:

  11.2.1 provedeme Uzavření pozice u všech nevyřízených Obchodů; a

  11.2.2 odečteme z Účtu elektronických peněz veškeré dlužné poplatky a jiné částky dle této Dohody a zbývající finanční prostředky převedeme na vámi určený bankovní účet (aniž by tím byla dotčena ostatní ustanovení této Dohody).

  11.3 Ukončení této Dohody nebude mít žádný vliv na ta ustanovení Dohody, u nichž je výslovně uvedeno nebo z jejichž znění implicitně vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po ukončení Dohody.

  12. KONTAKTOVÁNÍ NAŠÍ SPOLEČNOSTI / STÍŽNOSTI

  12.1 Pokud si nás v souvislosti s vaším Účtem elektronických peněz nebo se Službami přejete kontaktovat, můžete tak učinit (neuvedeme-li něco jiného) prostřednictvím Zástupce Ebury nebo na adrese help@ebury.com.

  12.2 Jestliže s našimi Službami nejste spokojeni, můžete se obrátit na Zástupce Ebury; použijte následující údaje:

  Telefon: +44 (0) 20 3872 6670
  Pošta: Compliance Department
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  Londýn
  SW1E 5JL
  E-mail: eburycompliance@ebury.com

  12.3 Pro další informace o naší politice stížností viz www.ebury.com/complaints-policy/.

  12.4 Pokud vaše stížnost nebude vyřešena (zejména pokud jste Charitativní organizací nebo Mikropodnikem), můžete být oprávněni předložit svou stížnost Úřadu finančního ombudsmana („FOS“ – Financial Ombudsman Service). Další informace, kontaktní údaje a požadavky na způsobilost lze nalézt na stránkách www.financialombudsman.org.uk. Za určitých okolností můžete mít také možnost předložit svou stížnost úřadu FCA (Financial Conduct Authority – Úřad pro kontrolu finančních trhů), který ji použije jako podklad pro svou regulační činnost. Pro další informace kontaktujte FCA na telefonním čísle 0800 111 6768 (bezplatná linka).

  12.5 Na naše Služby se nevztahuje Systém odškodňování za finanční služby Spojeného království.

  Část B: Váš Účet elektronických peněz

  13. ÚČET ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

  13.1 Váš Účet elektronických peněz je účtem elektronických peněz, který vám umožňuje odesílat a přijímat elektronické platby v souladu s podmínkami tohoto článku 13.

  13.2 Váš Účet elektronických peněz není osobním bankovním ani depozitním účtem a z finančních prostředků uložených na Účtu elektronických peněz nebudete dostávat žádný úrok.

  13.3 Jako poskytovatel vašeho Účtu elektronických peněz máme od Úřadu pro kontrolu finančních trhů povolení jako instituce elektronických peněz dle NEP (referenční číslo společnosti: 900797), které nám umožňuje vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby.

  13.4 Jako instituce elektronických peněz jsme povinni zajistit, aby finanční prostředky zákazníka byly náležitě „chráněny“. To znamená, že v souladu s NEP budou námi obdržené finanční prostředky odpovídající elektronickým penězům drženy na jednom či více samostatných bankovních účtech odděleně od našich vlastních finančních prostředků. V případě naší insolvence budou tyto finanční prostředky tvořit soubor aktiv oddělený od našeho majetku spadajícího do insolvenčního řízení a z tohoto souboru aktiv vás bude insolvenční správce oprávněn odškodnit (přednostně před ostatními věřiteli).

  13.5 Váš Účet elektronických peněz je veden / Vaše Účty elektronických peněz jsou vedeny v měně, kterou si zvolíte.

  13.6 Souhlasíte s tím, že:

  13.6.1 i když tak můžeme učinit, nejsme v souvislosti s vaším užíváním Služeb a Účtu elektronických peněz povinni splnit požadavky na informace uvedené v části 5 NPS; a

  13.6.2 nařízení 66 odst. 1, 67 odst. 3, 67 odst. 4, 75, 77, 79, 80, 83, 91, 92 a 94 NPS se na vaše užívání Služeb a Účtu elektronických peněz nevztahují.

  14. UŽÍVÁNÍ ÚČTU ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

  14.1 Převedeme veškeré finanční prostředky, které jste obdrželi od Vás, nebo Vaším jménem od třetích stran na Váš účet elektronických peněz.

  14.2 Váš Účet elektronických peněz může být použit:

  14.2.1 k uchovávání finančních prostředků v jedné či více měnách, jež určíte;

  14.2.2 k provádění Převodů (samostatně nebo ve spojení s Obchodem);

  14.2.3 k provedení Platby v souvislosti s jedním či více Obchody; a

  14.2.4 k zaplacení Počátečního depozitu.

  14.3 Provést Převod nebo Platbu z vašeho Účtu elektronických peněz vám nedovolíme, pokud by tím na vašem Účtu elektronických peněz vznikl záporný zůstatek. Proto byste měli zajistit, aby před podáním Příkazu byl na vašem Účtu dostatek finančních prostředků, a to i pokud jde o Výzvy k Dodatečnému depozitu, jež mohou být příležitostně podány.

  14.4 Za naše Služby si můžeme účtovat poplatky nebo sazby a vyhrazujeme si právo poplatek (za jednotlivou transakci) uložit dle vlastního uvážení. O každém poplatku nebo sazbě, která bude uložena, vás budeme vždy informovat předem.

  14.5 Příkaz z vašeho Účtu elektronických peněz můžete podat online, telefonicky, nebo e-mailem:

  14.5.1 Online: Abyste Příkaz zadali, musíte se přihlásit do Online systému (pomocí vašeho hesla a přihlašovacích údajů) a řídit se pokyny.

  14.5.2 Telefonicky: Musíte zavolat Zástupci Ebury a specifikovat svůj Příkaz a současně uvést další informace, které můžeme oprávněně požadovat.

  14.5.3 E-mailem: Musíte nám zaslat e-mail a specifikovat v něm svůj Příkaz.

  14.6 Pokud provedete platbu pomocí svého Účtu elektronických peněz, odečteme částku této platby z vašeho zůstatku na Účtu elektronických peněz. Musíte zajistit, aby na vašem Účtu elektronických peněz byly finanční prostředky dostačující k pokrytí částky Obchodu nebo Převodu, který chcete pomocí Účtu provést. Jestliže na svém Účtu elektronických peněz nemáte dostatek finančních prostředků, vyhrazujeme si právo odložit datum provedení Obchodu nebo Převodu a můžeme si naúčtovat poplatek na pokrytí našich nákladů s tím spojených.

  14.7 Zůstatek na vašem Účtu elektronických peněz si můžete zkontrolovat tak, že se přihlásíte do Online systému. V souladu s Platnými právními předpisy vám po přihlášení do Online systému budou kdykoli k dispozici nejdůležitější informace o platbách provedených pomocí vašeho Účtu elektronických peněz, včetně všech poplatků a jiných sazeb uplatněných u Účtu elektronických peněz, a historie transakcí a tyto informace si také můžete stáhnout ve formě zprávy, již lze uložit a v nezměněné podobě rozmnožovat.

  14.8 Každé transakci uskutečněné pomocí Účtu elektronických peněz bude přiděleno jedinečné identifikační číslo transakce, které bude uvedeno v historii transakcí. Toto identifikační číslo transakce musíte uvést, když se Zástupcem Ebury komunikujete o konkrétní transakci.

  14.9 Výplata z Účtu elektronických peněz bude provedena na bankovní účet, který jste nám sdělili při první registraci k užívání našich Služeb, a o výplatu můžete požádat prostřednictvím Online systému, pokud se nedohodneme jinak.

  15. ODPOVĚDNOST

  15.1 V případě Převodu, který kvůli naší chybě nebude správně proveden, vám částku Převodu na požádání ihned vrátíme na Účet elektronických peněz. Pokud však zjistíte chybu u Převodu z Účtu elektronických peněz (nebo u platby obdržené na Účet elektronických peněz), máte od zjištění této chyby sedm (7) dní na to, abyste nás o chybě informovali; po vypršení této lhůty nejsme povinni vaše oznámení prošetřit, přijmout na základě vašeho oznámení opatření ani vrátit peníze.

  15.2 V případě neautorizované platby z Účtu elektronických peněz částku platby na požádání ihned vrátíme na Účet elektronických peněz. Tuto platbu však nebudeme povinni vrátit:

  15.2.1 jestliže k neautorizované platbě došlo v důsledku skutečnosti, že jste nechránili své přihlašovací údaje, heslo nebo jiné bezpečnostní údaje k Účtu elektronických peněz;

  15.2.2 pokud nám ztrátu nebo zneužití přihlašovacích údajů či hesla nebo jinou událost, u které lze důvodně předpokládat, že ohrozila bezpečnost vašeho Účtu elektronických peněz, nenahlásíte bez zbytečného prodlení poté, co se o dané události dozvíte; v takovém případě i nadále odpovídáte za Ztráty vzniklé poté, co se o dané události dozvíte; nebo

  15.2.3 pokud neautorizovanou transakci nezpochybníte a neupozorníte nás na ni do sedmi (7) dnů od data transakce.

  16. POZASTAVENÍ

  16.1 Účet elektronických peněz můžeme pozastavit nebo můžeme jeho funkce jinak omezit z oprávněných důvodů souvisejících s jeho zabezpečením či s jeho bezpečnostními prvky, nebo pokud máme důvodné podezření, že došlo k nedovolenému či podvodnému užití Účtu elektronických peněz nebo že byl ohrožen některý z jeho bezpečnostních prvků.

  16.2 O každém pozastavení či omezení a o důvodech pro takové pozastavení či omezení vás budeme informovat předem nebo, není-li informování předem možné, ihned poté, co dané pozastavení či omezení bude uplatněno, ledaže by poskytnutí těchto informací bylo nezákonné nebo by ohrozilo naše oprávněné bezpečnostní zájmy.

  16.3 Pozastavení a/nebo omezení zrušíme co možná nejdříve poté, co zaniknou důvody pro dané pozastavení a/nebo omezení.

  17. UZAVŘENÍ ÚČTU ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

  17.1 Po ukončení této Dohody může být Účet elektronických peněz z vaší nebo naší strany uzavřen, jakmile zbývající zůstatek na Účtu elektronických peněz zaplatíme na vámi určený bankovní Účet.

  17.2 Po uzavření Účtu elektronických peněz zaplatíme na vámi určený bankovní účet jakékoliv další částky, které vám dlužíme (nedohodneme-li se jinak).

  ČÁST C: DEVIZOVÉ SLUŽBY

  Upozornění. Devizové služby popsané v této části C nepředstavují vydávání elektronických peněz ani platební služby, a proto v souladu s NPS/NEP nepodléhají regulaci ze strany FCA.

  18. ZADÁVÁNÍ OBCHODŮ

  18.1 Jak zadat a potvrdit Obchod

  18.1.1 Příkaz můžete zadat jedním ze způsobů uvedených v bodě 14.5 – online, telefonicky nebo e-mailem.

  18.1.2 Jakmile váš Příkaz obdržíme, potvrdíme:

  (a) částku Prodávané měny a Kupované měny;

  (b) směnný kurz, který hodláme použít;

  (c) Platbu, která má být provedena v souladu s článkem Error! Reference source not found.;

  (d) Počáteční depozit splatný z vaší strany v souladu s článkem 20; a

  (e) doplňující podmínky, které hodláme na Obchod uplatnit.

  18.1.3 Po obdržení Příkazu vám dodáme Potvrzení transakce a Potvrzení platebního příkazu, která můžeme poskytnout v jednom sdělení.

  18.1.4 Potvrzení transakce a Potvrzení platebního příkazu musíte důkladně zkontrolovat a ještě před Platbou nás musíte informovat, pokud se domníváte, že některé údaje nejsou správné. Pokud příkaz podáváte telefonicky nebo e-mailem, musíte nám dát vědět do jedné (1) hodiny od obdržení vašeho Potvrzení transakce a Potvrzení platebního příkazu. Co možná nejdříve vám dodáme opravené Potvrzení transakce a/nebo Potvrzení platebního příkazu.

  18.1.5 S výjimkou Limitních příkazů (viz článek 21 níže) provedeme Obchod po obdržení Platby.

  18.1.6 Obchod, který jste nám zadali, nemůžete zrušit. Pokud jsme jej však zatím nezpracovali:

  (a) můžete opravit nesprávné údaje o Účtu příjemce (za to si však můžeme účtovat poplatek); nebo

  (b) můžeme vám podle našeho uvážení dovolit Obchod zrušit.

  18.1.7 Pokud vám dovolíme zrušit Příkaz:

  (a) a pokud jsme již obdrželi Částku platby, vrátíme ji na účet, z něhož přišla. Pokud se však Prodávaná a Kupovaná měna liší, Kupovanou měnu přepočteme zpět na Prodávanou měnu podle sjednaného směnného kurzu platného v okamžiku zrušení, což znamená, že částka, kterou vám vrátíme, může být vyšší nebo nižší než původní Částka platby;

  (b) nevrátíme vám žádné poplatky, které jste nám uhradili; a

  (c) můžeme po vás požadovat zaplacení dalšího poplatku, na kterém se s vámi při povolení zrušení dohodneme.

  18.2 Pozastavení nebo zrušení Obchodu

  18.2.1 Výhradně podle našeho vlastního uvážení můžeme Obchod odmítnout, pozastavit, opomenout nebo zrušit nebo můžeme odmítnout vydat Potvrzení transakce, a to z některého z následujících důvodů:

  (a) jestliže je Příkaz (podle našeho opodstatněného názoru) nejasný;

  (b) jestliže (podle našeho opodstatněného názoru) Příkaz nebyl autorizován Oprávněnou osobou;

  (c) jste Insolventní;

  (d) porušíte některé ze zásadních prohlášení či záruk nebo jinak porušíte tuto Dohodu;

  (e) jinak bychom se mohli dopustit porušení Platných právních předpisů nebo čelit opatření ze strany regulačního nebo jiného orgánu;

  (f) Obchod může souviset s činností, která porušuje Platné právní předpisy;

  (g) nezaplatili jste Platbu v době splatnosti nebo jinak porušujete tuto Dohodu či jinou úmluvu, kterou jste s námi uzavřeli;

  (h) neposkytnete nám dostatek informací, abychom mohli Obchod realizovat; a

  (i) Obchod překračuje míru rizika finanční kriminality, kterou jsme ochotni přijmout.

  18.2.2 Budeme vás informovat o důvodu odmítnutí, zrušení nebo odložení Obchodu (jestliže nám to zákon dovoluje) a pokud možno i o důvodech, které nás k tomu vedly, a také o tom, jak můžete napravit faktické chyby, jež vedly k našemu opatření.

  18.2.3 Jestliže Obchod zrušíme po obdržení Platby, vrátíme příslušnou částku a veškeré související poplatky, které jsme obdrželi (po odečtení přiměřených nákladů), na účet, z nějž byla Platba odeslána.

  19. PLATBA

  19.1 Částku platby nám musíte v plné výši zaplatit ze svého Účtu elektronických peněz nejpozději k Datu plnění. Pokud Částku platby do Data plnění (nebo v souladu se sjednanou změnou Data plnění dle bodu 20.7) neobdržíme, můžeme:

  19.1.1 odmítnout Obchod zrealizovat; a/nebo

  19.1.2 provést Uzavření pozice Obchodu v souladu s článkem Error! Reference source not found..

  Neuhrazení Platby v souladu s tímto článkem Error! Reference source not found. bude představovat závažné porušení této Dohody.

  19.2 Aniž by tím byla dotčena ostatní práva a prostředky nápravy, které máme k dispozici dle Platných právních předpisů, můžeme si z jakékoliv částky, která je na základě této Dohody splatná v náš prospěch, účtovat po její splatnosti úrok ve výši 4 % ročně nad rámec základní sazby Bank of England. Tento úrok bude narůstat každý den od data splatnosti, dokud nám částka v prodlení nebude v plné výši uhrazena zúčtovanými finančními prostředky.

  20. FORWARDOVÉ OBCHODY

  20.1 Pokud si přejete uzavřít Forwardový obchod, můžeme po vás požadovat, abyste do dvaceti čtyř (24) hodin od obdržení Potvrzení transakce uhradili platbu Počátečního depozitu.

  20.2 Během doby trvání Forwardového obchodu po vás můžeme příležitostně požadovat, abyste nám za účelem zachování relativní hodnoty Kupované měny zaplatili Dodatečný depozit (na základě Výzvy k Dodatečnému depozitu).

  20.3 V případě Výzvy k Dodatečnému depozitu musíte daný Dodatečný depozit uhradit na náš Určený účet do dvaceti čtyř (24) hodin od naší žádosti, a to z vašeho Účtu elektronických peněz a/nebo nějakým jiným způsobem.

  20.4 Pokud Výzvě k Dodatečnému depozitu nevyhovíte, můžeme Forwardový obchod s okamžitou účinností zrušit nebo provést Uzavření pozice.

  20.5 Každý Počáteční depozit, který zaplatíte nebo který bude zaplacen vaším jménem, nám bude zaplacen za účelem zajištění nebo pokrytí všech vašich stávajících či budoucích, skutečných či podmíněných nebo potenciálních závazků vůči nám, jež vyplývají z této Dohody nebo z jiného titulu. K tomuto Počátečnímu depozitu nabudeme plné vlastnické právo, nebudeme jej držet vaším jménem (ať na základě svěřenectví, nebo jinak) a můžeme s ním nakládat jako s vlastním. V případě naší insolvence budete ve vztahu k Počátečnímu depozitu, jež nám byl zaplacen, v postavení našeho běžného věřitele.

  20.6 Budeme mít vůči vám dluh rovnající se částce Počátečního depozitu, již jsme obdrželi, s výhradou práva zápočtu dle této Dohody či jiných podmínek vyplývajících z této Dohody nebo z obecného práva. Částku Počátečního depozitu, již jste nám povinni zaplatit (např. po realizaci Obchodu) podle tohoto článku, vám v plné výši nebo částečně vyplatíme v rozsahu, v jakém se na základě vlastního uvážení domníváme, že částka Počátečního depozitu, již jste nám převedli, přesahuje částku, kterou požadujeme k zajištění nebo pokrytí všech vašich stávajících či budoucích, skutečných či podmíněných nebo potenciálních závazků vůči nám, jež vyplývají z této Dohody nebo z jiného titulu.

  20.7 Můžete nás požádat, abychom ve vztahu k vašemu Forwardovému obchodu jako celku nebo k jeho části uspíšili (dřívější plnění) nebo posunuli (odložení) Datum plnění. O tom, zda této žádosti vyhovíme, rozhodneme výlučně na základě našeho vlastního uvážení. Berete na vědomí, že pokud žádosti vyhovíme, můžeme upravit Částku platby tak, aby zohledňovala nové Datum plnění.

  21. LIMITNÍ PŘÍKAZY

  21.1 Když ve sjednaném období dosáhneme vámi určeného kurzu, provedeme Limitní příkaz.

  21.2 Pokud poslední den sjednaného období připadne na den, který není Pracovním dnem, váš Limitní příkaz vyprší v následující Pracovní den.

  21.3 Limitní příkaz můžete kdykoli zrušit (telefonicky nebo e-mailem), a to až do okamžiku, kdy dosáhneme sjednaného směnného kurzu.

  21.4 Po úspěšném provedení Limitního příkazu vám dodáme Potvrzení transakce, v němž budou uvedeny podrobné údaje o Obchodu.

  21.5 I když ve sjednaném období budeme usilovat o dosažení sjednaného směnného kurzu, nemůžeme zaručit, že sjednaného směnného kurzu bude dosaženo.

  22. UZAVŘENÍ POZICE

  22.1 Bez předchozího upozornění můžeme provést Uzavření pozice konkrétního Obchodu nebo všech stávajících Obchodů, které u nás máte:

  22.1.1 pokud některou Platbu, včetně platby Počátečního depozitu, neuhradíte v době splatnosti;

  22.1.2 pokud neposkytnete námi požadované informace nebo pokud je vámi poskytnutá záruka/prohlášení věcně nesprávná, chybná či zavádějící nebo se podle našeho názoru takovou stane;

  22.1.3 v případě zahájeni úpadkového řízení proti vám;

  22.1.4 pokud podniknete určitý krok (nebo se zdržíte určitého jednání), čímž způsobíte, že se dopustíme porušení našich zákonných nebo regulačních povinností;

  22.1.5 pokud se plnění našich povinností vyplývajících z této Dohody stane nezákonným;

  22.1.6 pokud porušíte tuto Dohodu;

  22.1.7 pokud tuto Dohodu ukončíte v souladu s článkem 10; nebo

  22.1.8 Obchod překračuje míru rizika finanční kriminality, kterou jsme ochotni přijmout.

  22.2 Můžete nás písemně požádat o Uzavření pozice konkrétního Obchodu nebo všech stávajících Obchodů. Pokud vám Uzavření pozice povolíme:

  22.2.1 odkoupíme zpět měnu, kterou jsme pro vás koupili, když jste uzavřeli Obchody, a to za převládající tržní sazby. Jestliže hodnota Kupované měny posílila, znamená to, že z Obchodu vznikne ztráta, a vy nám za výši této Ztráty budete odpovídat (a také za jakékoliv náklady, které nám vzniknou);

  22.2.2 nezaplatíme vám žádný zisk vyplývající z Uzavření pozice;

  22.2.3 berete na vědomí, že částka Ztráty realizované při Uzavření pozice Obchodu představuje dluh splatný z vaší strany, a souhlasíte s tím, že celkovou částku Ztráty (včetně jakýchkoliv nákladů) můžeme okamžitě strhnout z vašeho Účtu elektronických peněz;

  22.2.4 jestliže částka, již se snažíme získat zpět, přesahuje částku Počátečního depozitu nebo finančních prostředků, které jsou k dispozici na vašem Účtu elektronických peněz, musíte rozdíl uhradit do sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy vás o celkové dlužné částce vyrozumíme;

  22.2.5 z každé částky, která po Uzavření pozice zůstane splatná v náš prospěch, vám můžeme účtovat úrok ve výši 4 % ročně nad rámec základní sazby Bank of England. Tento úrok bude nabíhat a bude se počítat každý den a bude připočítáván každý měsíc, a to ode dne splatnosti platby do dne, kdy platbu v plné výši uhradíte; a

  22.2.6 zašleme vám písemný výpis, v němž bude vysvětlena suma všech částek splatných v náš prospěch a suma všech námi stržených částek.

  ČÁST D: OBECNÁ USTANOVENÍ

  23. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY

  23.1 Ebury Partners UK Limited je společností zaregistrovanou v Anglii a Walesu (číslo společnosti 07088713), se sídlem 100 Victoria Street, Londýn, SW1E 5JL, která má od Úřadu pro kontrolu finančních trhů povolení jako instituce elektronických peněz dle nařízení o elektronických penězích z roku 2011 (referenční číslo společnosti: 900797).

  23.2 Žádná výslovná podmínka této Dohody (ani žádná podmínka touto Dohodou nepřímo vyjádřená) není vymahatelná žádnou osobou, jež není smluvní stranou této Dohody, dle zákona o smlouvách (právech třetích osob) z roku 1999 ani jinak.

  23.3 Můžeme přistoupit na to, že s vámi budeme komunikovat v jednom či více jazycích v závislosti na místě působení Zástupce Ebury, který vám poskytuje Služby. Ve společnosti Ebury se jako první obchodní jazyk používá angličtina, takže pokud jsme výslovně nepřistoupili na něco jiného, vaše sdělení určená naší společnosti (zejména právní upozornění, korespondence a dokumentace) by měla být v angličtině.

  23.4 Telefonní hovory s vámi (nebo s vašimi Oprávněnými osobami) můžeme odposlouchávat nebo nahrávat, abychom:

  23.4.1 zkontrolovali, že vaše pokyny provádíme správně a že plníme naše regulační povinnosti;

  23.4.2 pomohli odhalit podvod či jiné trestné činy nebo abychom jim pomohli zabránit;

  23.4.3 zlepšili naše Služby; a

  23.4.4 v rozsahu povoleném zákonem, je použili v soudních řízeních.

  23.5 Pokud soud nebo regulátor jakoukoliv část této Dohody neuzná nebo prohlásí za neúčinnou, zbytek Dohody zůstane v platnosti.

  23.6 Můžeme se rozhodnout, že naše práva vůči vám nebudeme vymáhat a že se k tomu smluvně zavážeme na základě oznámení, které vám doručíme a v němž výslovně uvedeme, že jsme se na základě tohoto ustanovení Dohody k výše uvedenému rozhodli. Ve všech ostatních případech platí, že pokud se rozhodneme naše práva vůči vám neuplatnit, můžeme tato práva uplatnit později.

  23.7 Můžeme:

  23.7.1 postoupit některá nebo veškerá naše práva vyplývající z této Dohody třetím osobám; a

  23.7.2 převést (novací či jinak) veškeré nebo některé naše povinnosti vyplývající z této Dohody na jakoukoliv osobu (Nabyvatel), přičemž platí, že žádný převod našich povinností nebude účinný, dokud vám Nabyvatel písemně nepotvrdí, že je podmínkami této Dohody vázán.

  23.8 V případě naší insolvence bude jmenován externí náhradní správce, který bude v rozsahu dovoleném Platnými právními předpisy oprávněn provést všechny nevyřízené Převody a Obchody (včetně provedení Uzavření pozic) a vyřešit všechny zaplacené nebo splatné Platby.

  23.9 Svá práva ani povinnosti vyplývající z této Dohody nesmíte převést.

  23.10 Všechny právní otázky týkající se této Dohody a našeho jednání s vámi ohledně uzavření této Dohody budou vyřešeny dle právního řádu Anglie a Walesu a soudy v Anglii a Walesu budou moci vyřešit všechny právní otázky související s touto Dohodou.

  PŘÍLOHA – PODMÍNKY PLATNÉ PRO MIKROPODNIKY A CHARITATIVNÍ ORGANIZACE

  Část A

  1. POVINNÉ ZMĚNY ČÁSTI A

  1.1 Vymezení pojmů. V bodě 2.1 se

  1.1.1 „EHP“ rozumí Evropský hospodářský prostor; a

  1.1.2 „Událostí vyšší moci“ rozumí událost způsobená mimořádnými a nepředvídatelnými okolnostmi mimo kontrolu smluvní strany, jejíž následky by byly navzdory veškerému úsilí nevyhnutelné a jež může zahrnovat jednání nebo opomenutí vlády, regulačního orgánu nebo jiného příslušného orgánu, přerušení, selhání, závadu nebo nefunkčnost našeho internetového nebo telefonního připojení či jiných komunikačních služeb.

  1.2 Změny. Namísto bodu 9.4: navrhovaná změna nabývá účinnosti automaticky v den uvedený v našem oznámení, přičemž tento den nastane nejdříve dva (2) měsíce po dni obdržení oznámení.

  1.3 Ukončení. Namísto bodu 10.1 (Ukončení):

  1.3.1 Vy tuto Dohodu můžete kdykoli bez uvedení důvodu ukončit tak, že nám dáte výpověď s minimálně jednoměsíční (1) výpovědní dobou.

  1.3.2 My tuto Dohodu můžeme kdykoli bez uvedení důvodu ukončit tak, že vám dáme výpověď s minimálně dvouměsíční (2) výpovědní dobou.

  1.4 V případě rozporu mezi ustanoveními této části A Přílohy a ostatními ustanoveními této Dohody mají přednost ustanovení této části A.

  Část B

  2. POVINNÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO MIKROPODNIKY NEBO CHARITATIVNÍ ORGANIZACE

  2.1 Jak jsme regulováni. Společnost Ebury Partners UK Limited má od Úřadu pro kontrolu finančních trhů povolení jako instituce elektronických peněz (referenční číslo společnosti 900797). Další informace o naší společnosti najdete v Registru finančních služeb: https://register.fca.org.uk/ nebo se můžete obrátit na FCA na telefonním čísle 0800 111 6768.

  2.2 Po dobu platnosti této Dohody vám na požádání poskytneme její kopii.

  2.3 Prostřednictvím Online systému vám kdykoli zpřístupníme nejdůležitější informace o všech transakcích na vašem Účtu elektronických peněz a historii transakcí a tyto informace je také možné stáhnout ve formě zprávy, již lze uložit a v nezměněné podobě rozmnožovat.

  2.4 Dokumentaci zasílanou e-mailem vám můžeme zaslat ve formě elektronické přílohy (například jako soubor ve formátu PDF). Měli byste zajistit, aby vaše elektronická zařízení byla nastavena na přijímání našich sdělení (například aby měla správný hardware, software, operační systém a prohlížeč).

  2.5 Jestliže máme podezření nebo jestliže se dozvíme, že váš Účet elektronických peněz může být předmětem podvodu nebo bezpečnostních hrozeb, budeme vás kontaktovat – použijeme k tomu kontaktní údaje, které o vás máme k dispozici.

  2.6 Jestliže s našimi Službami nejste spokojeni, můžete se nás obrátit písemně; použijte následující údaje:

  Pošta: Compliance Department
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  Londýn
  SW1E 5JL
  E-mail: eburycompliance@ebury.com

  Pokud si přejete mluvit přímo se Zástupcem Ebury, použijte prosím kontaktní telefonní čísla uvedená v následujícím odkazu: https://www.ebury.com/contact-us/.

  2.7 Na váš Účet elektronických peněz můžeme uplatit výdajové limity (například maximální výše Převodů či Obchodů, které můžete realizovat v jednom dni, nebo maximální riziko, kterému můžete být vystaveni v souvislosti s jednou měnou), a pokud tak učiníme, budeme vás o tom informovat.

  2.8 Za naše Služby neúčtujeme žádné poplatky ani sazby, s výjimkou Převodů nebo Obchodů ve stejné měně, které můžeme zatížit přiměřenou sazbou, jejíž výši s vámi projednáme. O našich poplatcích vás budeme informovat před přijetím Obchodu nebo Převodu.

  2.9 Jiné subjekty si však poplatky, sazby nebo daně účtovat mohou. Například příslušná banka podílející se na zpracování vašeho Převodu vám naúčtuje poplatek za převedení finančních prostředků na Účet příjemce.

  2.10 Námi užívané směnné kurzy představují proměnlivé směnné kurzy, které se během dne neustále mění (například aby zohlednily pohyby na devizových trzích). Směnný kurz použitý na vaše platby bude uveden na vašem výpisu. Nebude-li s vámi dohodnuto něco jiného, směnným kurzem, který použijeme na Převody (včetně plateb k budoucímu datu) a Obchody v jiné měně, než je měna vašeho Účtu elektronických peněz, bude kurz platný v okamžiku zpracování vaší platby. Můžete nás kontaktovat a zjistit sazbu, která bude použita, a to tak, že se obrátíte na svého Zástupce Ebury.

  2.11 Pokud Příkaz potvrdíte (a provedete Platbu v souladu s článkem Error! Reference source not found.) v den, který není Pracovním dnem (nebo po našich uzávěrkách (které jsou k dispozici na našich webových stránkách)), váš Převod zpracujeme v následující Pracovní den.

  2.12 Finanční prostředky odešleme na vámi určený Účet příjemce.

  2.13 Pokud je Účet příjemce veden v EHP a v britských librách (£), v eurech (€) nebo v jiné měně EHP, poskytovatel účtu (např. banka) peníze obdrží do konce následujícího Pracovního dne poté, co jste nás o jejich odeslání požádali. Jinak, pokud je Účet příjemce veden v EHP (a transakce je v měně, která není měnou EHP), poskytovatel účtu peníze obdrží do čtyř Pracovních dnů poté, co jste nás o jejich odeslání požádali.

  2.14 Pokud je poskytovatel účtu v EHP a Účet příjemce je v měně EHP, poskytovatel účtu je ze zákona povinen vložit peníze na Účet příjemce, jakmile je obdrží. Bankovní praxe může být odlišná, jestliže peníze zašlete na účet v měně, která není měnou EHP, nebo na účet mimo EHP – o další informace o tom, kdy bude platba na takový účet připsána, můžete požádat nás nebo poskytovatele Účtu příjemce.

  2.15 Pokud Převod, o jehož provedení v rámci EHP jste nás požádali, nedorazí, kdy má, můžete nás požádat, abychom kontaktovali poskytovatele Účtu příjemce a požádali jej, aby s Převodem nakládal tak, jako kdyby byl proveden včas.

  2.16 Poskytovatel Účtu příjemce může na Převod uvalit své vlastní poplatky.

  2.17 Pokud se nedohodneme jinak, budeme vám každý měsíc bezplatně poskytovat výpisy, jestliže v průběhu daného měsíce proběhly na účtu platební transakce.

  Část C

  3. POVINNÉ ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE ČÁSTI B (ÚČET ELEKTRONICKÝCH PENĚZ) PRO MIKROPODNIKY A CHARITATIVNÍ ORGANIZACE

  3.1 Nesprávné provedení

  3.1.1 V případě vadné nebo neprovedené transakce z Účtu elektronických peněz nebo na Účet elektronických peněz bez prodlení vrátíme částku platby a případné poplatky, které jste z tohoto důvodu zaplatili, s výhradou ostatních ustanovení této části C.

  (a) Neponeseme odpovědnost, pokud byla chyba způsobena poskytovatelem platebních služeb odesílatele (u plateb na Účet elektronických peněz) nebo poskytovatelem platebních služeb příjemce (u plateb z Účtu elektronických peněz), ledaže jsme daným poskytovatelem platebních služeb my sami.

  (b) Pokud platba dorazí nesprávné osobě nebo je opožděná, protože jste nám poskytli nesprávné údaje, neponeseme za tuto platbu odpovědnost, ale vyvineme přiměřené úsilí, abychom se pokusili platbu získat zpět. Můžeme vám naúčtovat přiměřené náklady s tím spojené.

  3.2 Neautorizované platby

  3.2.1 Pokud z Účtu elektronických peněz proběhne platba, kterou jste neautorizovali, ihned vám vrátíme danou platbu i případné poplatky, které jste v této souvislosti zaplatili, s výhradou ostatních ustanovení této části C.

  3.2.2 Jestliže jsme schopni prokázat, že jste se dopustili podvodného jednání, ponesete odpovědnost za všechny platby z Účtu elektronických peněz, které jsme nemohli zastavit.

  3.2.3 Jestliže jsme schopni prokázat, že jste se při ochraně vašeho jména a hesla pro přihlášení k vašemu Účtu elektronických peněz nebo zařízení užívaného pro přístup k našim Službám dopustili hrubé nedbalosti, ponesete odpovědnost za platby z Účtu peněžních prostředků, avšak pouze tehdy, pokud dané platby nesouvisí se smlouvou uzavřenou na dálku (vymezenou v nařízení 62 NPS), a dokud nám nenahlásíte ztrátu, krádež nebo možné zneužití zařízení nebo přihlašovacích údajů.

  3.2.4 Měli byste nás bez prodlení informovat (s využitím údajů uvedených v bodě 12.1), pokud se dozvíte o ztrátě, krádeži nebo zneužití vašich přihlašovacích údajů k Profilu nebo zařízení, které používáte pro přístup na váš Profil.

  3.3 Částky podle odstavce 3 nebo 3.2 nevrátíme, pokud nás na neautorizovanou nebo nesprávně provedenou transakci neupozorníte bez zbytečného prodlení a v každém případě do třinácti (13) měsíců od data Transakce.

  3.4 Budeme vám odpovídat za všechny Ztráty, které vám vzniknou v důsledku porušení této Dohody z naší strany. Z tohoto pravidla platí dvě výjimky:

  3.4.1 nebudeme odpovídat za Ztráty ani náklady způsobené Událostí vyšší moci; a

  3.4.2 za Ztráty ani náklady nebudeme odpovídat tehdy, pokud Platné právní předpisy znamenají, že jsme tuto Dohodu museli porušit.

  Dodatek: Ebury Partners UK Limited – Devizové účty Ebury

  Tyto podmínky používání (dále jen „podmínky“) jsou dodatkem dohody se společností Ebury uzavřené mezi vámi a společností Ebury Partners UK Limited (dále jen „společnost Ebury“ nebo „my“). Tyto podmínky nejsou na dohodě se společností Ebury nezávislé ani od ní nejsou odděleny a jako její dodatek tvoří rámcovou smlouvu, která stanovuje podmínky týkající se vašich devizových účtů. Pokud jste již tuto dohodu uzavřeli, budou se na vás i nadále vztahovat její podmínky. Devizové účty může poskytovat společnost Ebury nebo některá z jejích partnerských bank. V případě sporu mají přednost podmínky společnosti Ebury. Všechny níže uvedené podmínky jsou shodné s podmínkami uvedenými v dohodě.

  DEVIZOVÉ ÚČTY

  U nás můžete mít zřízen jeden nebo více devizových účtů, z nichž každý je specifikován číslem účtu a dalšími nezbytnými údaji pro přijímání plateb v dané měně. Těmito údaji se rozumí směrovací adresa pro váš účet E-Money. To znamená, že platby odeslané na tyto devizové účty budou zúčtovány společností Ebury vůči vašemu zůstatku elektronických peněžních prostředků.

  S finančními prostředky přijatými prostřednictvím devizových účtů bude nakládáno stejným způsobem jako se všemi ostatními finančními prostředky, které u nás máte uloženy (viz článek 13 dohody se společností Ebury).

  Dříve než vám devizový účet zřídíme, můžeme si od vás v rámci plnění povinností stanovených příslušnými regulačními orgány nebo právními předpisy vyžádat další údaje či dokumentaci. Tyto požadované údaje jste povinni nám poskytnout v přiměřené lhůtě.

  Dále odpovídáte za úhradu všech daní a souvisejících poplatků, které jste povinni (v libovolné zemi) v důsledku přijímání finančních prostředků na vaše devizové účty zaplatit. Pokud si nejste jisti svými povinnostmi, obraťte se na daňového poradce.

  OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ DEVIZOVÝCH ÚČTŮ

  Oprávnění k využívání devizových účtů se může změnit a závisí na určitých omezeních dané země a na příslušných právních předpisech.

  FINANČNÍ PROSTŘEDKY PŘIJÍMANÉ OD TŘETÍ OSOBY

  Aby vám mohla třetí osoba posílat finanční prostředky v dané měně, můžete jí poskytnout údaje o svém přiděleném devizovém účtu. Podporované měny se mohou měnit a mohou se na ně vztahovat další omezení. Chcete-li zjistit, zda je podporována měna, v níž očekáváte přijetí finančních prostředků, obraťte se na zástupce společnosti Ebury. Další informace o svých devizových účtech naleznete na našem webu.

  Jste-li firemním klientem můžete přijímat platby od těchto třetích osob:

  ● vaši klienti;
  ● prodejci nebo jiní obchodní partneři;
  ● vaše dceřiné společnosti nebo jiné právnické osoby v rámci vaší skupiny společností;
  ● schválené e-shopy nebo platební brány, prodáváte-li zboží na internetu (pokud si nejste jisti, zda je e-shop, na němž prodáváte, schválen, obraťte se na svého zástupce společnosti Ebury, který vám pomůže).

  Jste-li soukromým klientem můžete přijímat platby od těchto třetích osob:

  ● členové vaší rodiny a přátelé;
  ● váš zaměstnavatel;
  ● jiná třetí osoba, kterou musí schválit společnost Ebury.

  Svůj devizový účet však nesmíte používat k těmto účelům:

  ● nastavení inkasa;
  ● příjem plateb od poskytovatele krátkodobých úvěrů.

  V případě určitých příchozích plateb od vás můžeme požadovat další informace (v souladu s plněním povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů). Můžeme od vás například požadovat kopie faktur pro jednu nebo více příchozích plateb.

  Je nutné, abyste při provádění příchozí platební transakce vy nebo případně třetí osoba zadali správné údaje devizového účtu. Jakmile dané finanční prostředky přijmeme, připíšeme na váš účet E-Money odpovídající hodnotu elektronických peněz.

  Pokud vy nebo třetí osoba zadáte v souvislosti s platbou nesprávné údaje devizového účtu a v důsledku toho nebudeme moci finanční prostředky přijmout, neodpovídáme za žádnou újmu, která vám tímto vznikne.

  Pokud přijímáte finanční prostředky v měně, která se liší od údajů vašeho devizového účtu, je přijímající banka oprávněna uplatnit příslušný měnový kurz. Společnost Ebury nenese odpovědnost za jakoukoli újmu, která vám může v důsledku tohoto převodu vzniknout.

  Přijímáte-li finanční prostředky v nepodporované měně, může být daná transakce odmítnuta, za což nemůžeme nést odpovědnost.

  OPRÁVNĚNÍ

  K zřízení devizového účtu jste oprávněni v těchto případech:

  ● máte u nás zřízen účet E-Money;
  ● neprovádíte nepřípustnou podnikatelskou činnost uvedenou v příloze 1.

  Společnost Ebury si vyhrazuje právo odmítnout poskytování devizových účtů.

  VRACENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

  Platby provedené ve prospěch vašeho účtu mohou být stornovány, například pokud některý z vašich klientů uplatní své právo na zrušení transakce. Pokud takovou žádost obdržíme, můžeme z vašeho účtu E-Money odečíst příslušnou částku a vrátit ji zpět plátci nebo jeho poskytovateli platebních služeb.

  Platby, které jste vy nebo třetí osoba učinili ze zámoří, nejsou způsobilé pro systém Faster Payment Scheme. Pokud obdržíme na účet vedený ve Spojeném království platbu ze zámoří v GBP, bude vrácena a připsána zpět na původní účet. Za případné náklady, které tímto vzniknou, neneseme odpovědnost.

  POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ VAŠICH DEVIZOVÝCH ÚČTŮ

  V případě, že vy nebo společnost Ebury ukončíte dohodu, přestanou se na vás tyto podmínky vztahovat ode dne, kdy dohoda pozbyla účinnosti.
  Společnost Ebury je oprávněna bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit používání vašeho devizového účtu v těchto případech:

  ● pokud porušíte některou z těchto podmínek (nebo některou jinou sovisející smlouvu), například pokud zjistíme, že provádíte nepřípustnou podnikatelskou činnost;
  ● na základě rozhodnutí nebo žádosti příslušného soudu, orgánu státní správy nebo regulačního orgánu;
  ● pokud zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření, že jste porušili příslušné právní předpisy (nebo je pravděpodobné, že vystavíte společnost Ebury riziku porušení těchto právních předpisů), například předpisy týkající se boje proti podvodům, praní peněz nebo financování terorismu.

  Používání devizových účtů vám můžeme dále pozastavit, pokud se důvodně domníváme, že došlo k ohrožení jejich zabezpečení, nebo pokud máme jiné potíže související s bezpečností. Můžeme vám například pozastavit možnost přijímat platby v určitých měnách.

  Pokud to bude možné, budeme vás o pozastavení informovat. O pozastavení nebo omezení a příslušných důvodech vás budeme co nejdříve informovat, a to buď před zavedením tohoto opatření, nebo bezprostředně poté. Výjimkou jsou případy, kdy by takové oznámení bylo nezákonné nebo by narušilo naše bezpečnostní opatření.

  PŘÍLOHA 1
  NEPŘÍPUSTNÁ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

  Devizový účet nezřídíme v případě, že provádíte podnikatelskou činnost nebo transakci, jejichž předmětem jsou:

  ● nelegální drogy a drogové příslušenství;
  ● léky na předpis z lékáren bez příslušné licence nebo z internetových lékáren;
  ● služby v oblasti loterií nebo hazardních her provozované bez povolení;
  ● obsah určený pro dospělé;
  ● padělané doklady;
  ● produkty a služby porušující autorská práva nebo padělané zboží;
  ● krátkodobé úvěry a zastavárny;
  ● kryptoměny;
  ● jakékoli další aktivity, které jsou považovány za nelegální.