Poslechněte si Ebury FX Talk kliknutím zde!

Podmínky použití

Cílem těchto Podmínek použití webových stránek (dále „Podmínky použití webových stránek“ nebo jen „Podmínky použití“) je poskytnout Vám informace o tom, jak můžete používat naše webové stránky www.ebury.cz (dále jen „naše webové stránky“), ať už jako host nebo registrovaný uživatel. Pojem „použití našich webových stránek“ zahrnuje přístup, prohlížení nebo registraci k používání těchto stránek.

Prosím přečtěte si tyto Podmínky použítí webových stránek před zahájením jejich používání.

Používáním našich webových stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání a zavazujete se je dodržovat.

Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nejste oprávněni používat naše webové stránky.

Další platné podmínky

Tyto Podmínky použití webových stránek odkazují na následující dodatečné podmínky, které se rovněž vztahují k používání našich webových stránek:

• naše Zásady ochrany osobních údajů stanovující podmínky zpracování osobních údajů, které o Vás shromažďujeme nebo které jste nám poskytli. Použitím našich webových stránek souhlasíte s takovým zpracováním a prohlašujete, že všechny Vaše osobní údaje nám poskytnuté z Vaší strany jsou pravdivé a přesné.

• naše Obchodní podmínky se použijí tehdy, když si na našich webových stránkách zakoupíte jakoukoliv službu.

Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky použití webových stránek kdykoliv změnit, a to ve formě aktualizace této stránky.

V souvislosti s tím prosíme zkontrolujte čas od času tuto stránku, abyste byli seznámeni se změnami, které jsme provedli, neboť tyto podmínky zde uvedené jsou pro Vás závazné.

Informace o nás

Webové stránky www.ebury.com jsou provozovány společností Ebury Partners Belgium NV/SA. Ebury Partners Belgium NV/SA je společnost registrovaná v Belgii, registrovaná u Crossroads Bank for Enterprises pod číslem 0681.746.187, se sídlem na Avenue des Arts 52, B-1000 Brusel, Belgie, která je autorizována jako platební instituce belgickou národní bankou – National Bank of Belgium (NBB) v rámci PIL.

Změny našich stránek

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat naše webové stránky a kdykoliv změnit jejich obsah. Nicméně, mějte prosím na vědomí, že obsah na našich webových stránkách může být v jakémkoliv okamžiku neaktuální a nemáme žádnou povinnost tyto webové stránky aktualizovat.

Přístup na naše webové stránky

Naše webové stránky jsou dostupné zdarma bez poplatků.

Nicméně Vám nezaručujeme, že naše webové stránky nebo jejich obsah bude vždy dostupný nebo nenarušený. Přístup na naše webové stránky je povolen na dočasné období. Vyhrazujeme si právo pozastavit, zrušit, přerušit nebo změnit veškeré nebo některé části našich webových stránek bez předchozího upozornění. V žádné případě neneseme odpovědnost, pokud budou naše webové stránky z jakéhokoliv důvodu nedostupné, a to kdykoliv nebo po jakoukoliv dobu.

Odpovědnost za učinění veškerých opatření nezbytných k získání přístupu na naše stránky je na Vaší straně.

Dále nesete odpovědnost za to, že všechny osoby, které přistupují na naše webové stránky prostřednictvím Vašeho internetového připojení, si jsou vědomy těchto Podmínek použití webových stránek a ostatních použitelných podmínek a zároveň se je zavazují dodržovat.

Váš účet a heslo

Pokud jste si jako součást našich bezpečnostních prvků zvolili nebo Vám bylo přiděleno identifikační číslo uživatele, heslo nebo jakýkoliv jiný údaj, jste povinni s těmito údaji nakládat jako s důvěrnými a zachovávat o nich mlčenlivost. Nejste oprávněni tyto údaje poskytnout žádné třetí straně.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv deaktivovat jakékoliv identifikační číslo uživatele nebo jeho heslo, ať už jste si je vybrali sami nebo Vám byly přiděleny z naší strany, a to v případech, kdy jste podle našeho odůvodněného názoru porušili některé z ustanovení těchto Podmínek používání webových stránek.

Pokud víte nebo máte podezření, že jiná osoba zná Vaše identifikační číslo uživatele nebo Vaše heslo, jste povinni okamžitě nás upozornit na e-mailové adrese [email protected].

Práva duševního vlastnictví

Naše společnost je vlastníkem nebo držitelem licence na veškerá práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách a v publikovaných materiálech. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony, ochrannými známkami a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

Pro vlastní osobní použití jste oprávněni si vytisknout kopie a stáhnout si výpisy z jakékoliv stránky našich webových stránek. Dále jste oprávněni obsah zveřejněný na našich webových stránkách poskytnout ostatním osobám v rámci Vaší organizace.

Je však zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat listinné nebo elektronické kopie jakýchkoliv materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli. Dále je zakázáno používat jakékoliv ilustrace, fotografie, obrazové nebo zvukové záznamy nebo jakoukoliv grafiku odděleně od doprovodného textu.

V každém případě musí být přiznáno naše autorství nad obsahem zveřejněného na našich webových stránkách, příp. musí být přiznáno právo všech identifikovaných přispěvatelů.

Bez získání licence od nás nebo od našich poskytovatelů licence je používání jakékoliv části obsahu našich webových stránek pro komerční účely zakázáno.

Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoliv část našich webových stránek v rozporu s těmito Podmínkami použití webových stránek, Vaše právo používat tyto webové stránky okamžitě zaniká a Vy máte povinnost (dle našeho výběru) vrátit nebo zlikvidovat veškeré kopie materiálů, které jste si vytvořili.

Vyloučení odpovědnosti za zveřejněné informace

Obsah našich webových stránek lze považovat pouze za informace v obecné rovině. V žádném případě se nejedná o odborné rady, na které byste se měli spoléhat. Před zahájením nebo zdržením se jakéhokoliv jednání na základě obsahu našich webových stránek byste se tak měli poradit s odborníky nebo specialisty.

Nezaručujeme, že naše webové stránky nebo jejich obsah jsou bez chyb nebo opomenutí.

Přestože vyvíjíme veškeré rozumné úsilí k aktualizaci informací na našich webových stránkách, nemůžeme Vám poskytnout žádné prohlášení, jistoty, záruky, ať už výslovné nebo implicitní, že obsah na našich webových stránkách je přesný, úplný a aktuální.

Omezení naší odpovědnosti

Žádné ujednání v těchto Podmínkách používání webových stránek nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za úmrtí nebo újmu na zdraví vyplývající z naší nedbalosti, podvodu nebo podvodně učiněného zkresleného prohlášení, nebo jakoukoliv jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo omezit anglickým právem.

V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme všechny (výslovné i konkludentní) podmínky, záruky, prohlášení a jiné požadavky, které se mohou vztahovat na naše webové stránky nebo na jakýkoliv jejich obsah.

Neneseme odpovědnost vůči žádnému uživateli za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, ať už na základě smlouvy, protiprávního jednání (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, a to i předvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:

• používáním nebo nemožností používat naše webové stránky; nebo

• používáním nebo spoléháním se na jakýkoliv obsah zobrazený na našich webových stránkách.

Prosím mějte na paměti, že nejsme odpovědni zejména za:

• ztrátu na zisku, prodeji, podnikání nebo příjmech;

• přerušení podnikání;

• ztrátu očekávaných úspor;

• ztrátu obchodních příležitostí, dobré vůle nebo pověsti; nebo

• jakékoliv nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

• ztrátu nebo škodu způsobenou virem, útokem spočívajícím v znepřístupnění cílové služby nebo jiným technicky škodlivým materiálem, který může v důsledku Vašeho používání našich webových stránek nebo v důsledku stažení jakéhokoliv obsahu z našich webových stránek nebo z jakékoli propojené webové stránky napadnout Vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný materiál.

• obsah propojených webových stránek, které jsou uvedeny na naší webové stránce. Uvedení těchto odkazů na našich webových stránkách nepředstavuje schválení těchto propojených webových stránek z naší strany. Neneseme tak odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která vznikne při jejich používání.

Odlišná omezení a vyloučení odpovědnosti se budou vztahovat na odpovědnost vzniklou v důsledku poskytnutí služby z naší strany, která bude upravena v našich Obchodních podmínkách.

Viry

Nezaručujeme Vám, že naše webové stránky budou zabezpečené nebo bez chyb a virů.

Jste odpovědní za konfiguraci informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem zajištění přístupu na naše webové stránky. Doporučujeme, abyste používali vlastní počítačové programy na ochranu proti virům.

Je zakázáno zneužívat naše webové stránky vědomým zaváděním virů, trojských koňů, červů, logických bomb nebo jiných materiálů, které jsou zákeřné nebo technologicky škodlivé. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup na naše webové stránky, na server, na kterém jsou naše webové stránky umístěny nebo jakýkoliv server, počítač nebo databázi připojenou k naším webovým stránkám. Je zakázáno napadat naše webové stránky útokem spočívajícím v znepřístupnění cílové služby nebo distribuovaným útokem spočívajícím v znepřístupnění cílové služby. Porušením tohoto ustanovení se dopouštíte trestného činu podle zákona o zneužívání počítačů z roku 1990 (Computer Misuse Act 1990). Každé takové porušení bude oznámeno příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme spolupracovat s těmito orgány tím, že jim sdělíme Vaši totožnost. V případě takového porušení Vaše právo používat naše webové stránky okamžitě zaniká.

Propojení s našimi webovými stránkami

Ve svých materiálech můžete odkazovat na naše webové stránky, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši dobrou pověst nebo ji nezneužije.

Je však zakázáno odkazovat na naše webové stránky takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení, schválení nebo potvrzení z naší strany, pokud taková forma mezi námi neexistuje.

Dále je zakázáno odkazovat na naše webové stránky z jiných webových stránek, které nejsou osobně ve Vašem vlastnictví.

Naše webové stránky nesmí být v žádném případě zarámované (tzv. frame) na jiných webových stránkách. Dále nejste oprávněni odkazovat na jinou část našich webových stránek než na domovskou stránku.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv zrušit povolení vytvářet odkazy na naše webové stránky, a to i bez předchozího upozornění.

Chcete-li využít obsah našich webových stránek jiným způsobem, než je uvedeno výše, kontaktujte nás na e-mailové adrese [email protected].

Odkazy a zdroje třetích stran na našich webových stránkách

Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje provozované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro Vaši informaci.

Naše společnost nemá žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů třetích stran.

Použitelné právo
Tyto Podmínky používání webových stránek, jejich předmět a forma (a případné mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem. Všechny dotčené strany souhlasí s výhradní příslušností soudů Anglie a Walesu.

Ochranné známky

„EBURY“ je registrovaná ochranná známka společnosti Ebury Partners Belgium NV/SA.

Kontaktní údaje

Chcete-li nás kontaktovat, prosím zašlete nám zprávu na e-mailovou adresu [email protected].

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky.